Normen & Regels

Gedragsregels zv de Geul

1. Inleiding

Doelstelling
De Geul wil ertoe blijven bijdragen dat haar leden met plezier kunnen sporten en zich in die sport – maar ook maatschappelijk- verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de zwemsport vinden we daartoe belangrijk. De Geul wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten sporten. Enthousiasme, ontspanning, plezier en veiligheid zijn daarbij de belangrijkste elementen. Door ontwikkeling van zowel het sportieve vermogen als het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat de Geul een vereniging is om trots op te zijn. Ter ondersteuning hiervan hebben we een set gedragsregels. Deze gedragsregels beogen voornamelijk de goede werking en verstandhouding tussen de club, trainers, coaches, begeleiders, sporters en wedstrijdleiding te bevorderen. De Geul vraagt van ouders/verzorgers om van deze regels kennis te nemen en ze te respecteren.
Over wie gaat het?
Iedereen, die lid is of lid wil worden van de Geul, moet van de gedragsregels op de hoogte zijn/worden gebracht bij aanmelding. Dat geldt voor de actieve leden, maar ook voor bestuursleden, trainers, coaches, begeleiders en vrijwilligers en officials binnen de club . Voor minderjarigen geldt bovendien dat de ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn/worden gebracht van de gedragsregels bij aanmelding van hun kind. De gedragsregels moeten door iedereen worden uitgedragen en nageleefd. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen vormen te allen tijde het uitgangspunt voor ons handelen.
Waarover gaat het?
Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. En over regels. Het gaat over wat we normaal en niet normaal vinden. We noemen dit: normen en waarden. Eerst proberen we duidelijk te krijgen wat de regels zijn. Daarna spreken we met iedereen af wat we daaronder verstaan (wat is normaal en wat is niet normaal). En tot slot, wat gebeurt er als leden zich niet aan de gedragsregels houden? We nemen dan maatregelen, we noemen dit de sancties.

2. Algemene omgangsregels

Het bestuur vraagt nadrukkelijk aandacht voor onze normen en waarden voor, tijdens en na de beoefening van de sport. Hieronder volgen eerst een aantal algemene regels, die van toepassing zijn. Wat zijn onze uitgangspunten?

 • Ik sport samen met anderen, dus ook met de tegenstander.
 • Ik gedraag me altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn: De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
 • Ik heb altijd respect voor de trainers, coaches, wedstrijdleiding en afgevaardigden (sporters, trainers, begeleiders en officials) van andere verenigingen.
 • Ik aanvaard de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet op grond van huidskleur, geloof, seksuele geaardheid, culturele achtergrond, uiterlijk, prestaties of op welke manier dan ook
 • Ik scheld, treiter, pest en roddel niet.
 • Ik maak me niet schuldig aan seksuele intimidatie en gebruik geen enkele vorm van verbaal of lichamelijk geweld.
 • Ik blijf van andermans spullen af.
 • Ik help mee het zwembad en de omgeving schoon te houden.
 • Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.
 • Bij kwesties eerst samen er proberen uit te komen. Kom je er niet uit, haal dan de trainer erbij! Praat wel met elkaar, niet over elkaar.
 • Houd elkaar betrokken, toon interesse voor elkaar.
 • Houd de gouden driehoek (sporter – trainer – ouder) een driehoek!
 • Kom voor een ander op en stel je eigen grenzen.
 • Help een ander in vervelende situaties, maar stel zelf je grenzen zodat je die situaties kunt voorkomen.

Naast de hiervoor genoemde algemene regels vraagt het bestuur allereerst aandacht voor de omgangsregels, die wij van toepassing vinden binnen de vereniging. Dit richt zich vooral op de sporters. Daarna wordt ingegaan op de gedragsregels voor trainers/begeleiders binnen de vereniging om aansluitend in te gaan op aandachtspunten voor ouders/verzorgers van de sporters van de vereniging. Tot slot geven we de gewenste gedragingen aan voor de omgeving, waarin we onze sport beoefenen, gaan we in op sancties en wijzen we op de mogelijkheid voor hulp in die situaties, waarbij het niet goed is gegaan.

3. Omgangsregels sporters

Houding
Wees altijd en overal beleefd! De club verwacht van alle leden, dat zij zich beleefd en respectvol gedragen tegenover trainers, coaches, bezoekende sporters, bestuursleden, scheidsrechters, andere leden, afgevaardigden van andere verenigingen en publiek. We dulden geen grofheden. Wees sportief, vertoon teamgeest, help en steun je medesporters.
Stiptheid

 • Voor de training ben je tijdig voor aanvang in het zwembad aanwezig.
 • Een trainer heeft het recht je de toegang tot de training te ontzeggen, indien deze reeds is begonnen.
 • Bij een langere tijd van afwezigheid deel je dit mee aan de trainer/coach of teambegeleider.
 • Je bent op het afgesproken tijdstip aanwezig voor de wedstrijd.
 • Bij niet deelname aan een wedstrijd deel je dit tijdig (zo mogelijk 48 uur voor aanvang) mee aan Erica Muller op e-mailadres: wedstrijdzwemmen@zvdegeul.nl.

Gebruik van de kleedkamers

 • De kleedkamers worden gebruikt om je om te kleden. Het is niet toegestaan om je om te kleden in andere algemene of openbare ruimten in het zwembad.
 • Douches en kleedkamers zijn geen speelruimten.
 • De kleedkamers dienen door de gebruikers zelf netjes achter gelaten te worden na elk gebruik. Vermijd het meebrengen van kostbare voorwerpen (sieraden, smartphone, geld etc.), maar laat ze in ieder geval niet onbeheerd achter. De zwemvereniging is niet verantwoordelijk voor zoekraken, beschadiging of diefstal van waardevolle voorwerpen.

Trainingen

 • Zet je in voor de trainingen, daar kom je immers voor.
  Wanneer jij gemotiveerd naar de trainingen komt en deze ook met plezier doet heeft dat een gunstig effect op jouw beleving en die van de andere zwemmers
 • Houd rekening met elkaar.
  Als je zelf ergens last van hebt, kun je vaak in overleg met de trainer wat anders doen in de training. Gun dat ook een ander
 • Luister en toon respect naar je trainer(s).
  Op het moment dat er instructie wordt gegeven zorg je dat je boven water blijft en luistert naar wat er gezegd wordt. Laat zien dat je jezelf wilt verbeteren!
 • Heb respect voor de omgeving.
  Blijf van elkaars materiaal af, houd het zwembad netjes en zorg goed voor je eigen spullen!
 • Behandel een ander zoals je zelf ook behandeld wilt worden.
 • We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het op- en afbouwen van het zwembad.
  Dus iedereen draagt zijn steentje bij met het inhangen van de lijnen en het plaatsen van de rugslagvlaggen, en het klaarzetten van ander materiaal wat nodig is voor de training.
 • Zorg dat je tijdig aanwezig bent voor de training.
  Tenzij je hiervoor een geldige reden hebt (laat het van te voren weten), ben je tijdig aanwezig in de zwemzaal.

Wedstrijden

 • Bij wedstrijden in Geul verband heb je altijd als je dat hebt je Geul kleding aan.
  We zijn een vereniging en dat willen we ook uitstralen.
 • Moedig je medesporter aan, jij gaat ook harder zwemmen als iemand jou aanmoedigt!
  Toon interesse in je medezwemmers/-teamgenoten, jij vindt het ook leuk als je een complimentje of succeswens krijgt.
 • Bij wedstrijden wil je het beste van jezelf laten zien in het water, dus ook op de kant.
  Laat dus zien dat je er zin in hebt, ook als het even tegenzit.
 • Blijf bij de ploeg.
  Om bovenstaande punten te kunnen doen is het van belang dat je vooral bij je teamgenoten bent!
 • Houd het gebruik van smartphones, iPad, iPod, enz. beperkt.
  Natuurlijk mag je je concentreren met een muziekje, maar een dag lang alleen maar op je telefoon tokkelen is niet echt gezellig.

4. Trainers / coaches / begeleiders

De omgang tussen trainers, coaches, sporters laat zich niet tot in detail regelen. Zeker niet wanneer lichamelijk contact nodig is in de vorm van instructie, correctie of hulp (bij bv. tijdens het aanleren van de vaardigheden en bij mensen met een beperking) of ter voorkoming van verdrinking of een andere onveilige situatie. Toch verdient het de aanbeveling om uitgangspunten en gedragsregels vast te stellen aan de hand waarvan de grens tussen geoorloofd en ongewenst gedrag van trainers / coaches en begeleiders in concrete situaties kan worden vastgesteld. Het doel is om alle betrokken personen te beschermen en het publieke vertrouwen in de vereniging en de zwemsport in het algemeen te herstellen c.q. te behouden.

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft daartoe gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven, zo ook de KNZB. De Geul neemt deze regels over in de gedragsregels. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie sporter/pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de gedragsregels.

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

5. Ouders/verzorgers

Het bestuur van de Geul vraagt ouders/verzorgers om kennis te nemen van de gedragsregels van de club en deze te respecteren. Het bestuur vraagt daarbij aandacht voor het volgende.

 • Onthoud u ervan uw kind te coachen tijdens de trainingen en/of wedstrijd. Laat dit over aan de benoemde trainers/coaches. Uw welgemeende goede raad doet niets anders dan uw kind in vertwijfeling brengen. Positief supporteren juichen wij ten zeerste toe!
 • Uw kind wordt door zorg van de vereniging ingeschreven voor een wedstrijd.
 • Als uw kind ingeschreven is voor een wedstrijd, dan wordt het ook verwacht op tijd aanwezig te zijn
 • Indien uw kind wegens ziekte, of andere gewichtige omstandigheid niet kan deelnemen, meld u dit zo snel mogelijk (bij voorkeur 48 uur voorafgaande aan de wedstrijd) aan Erica Muller op e-mailadres: wedstrijdzwemmen@zvdegeul.nl.

Indien u met een trainer wil overleggen over uw kind overleg dan even wanneer dit het beste uitkomt.

6. In en rond het zwembad

De Geul (en daarmee haar leden) is gebruiker van het Sportcentrum Papendrecht. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Dat straalt positief uit naar de vereniging en voorkomt dat onnodige (schade) kosten in rekening moeten worden gebracht. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:

 • Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.
 • Er wordt geen glas- en aardewerk in en om de zwembassins en kleedkamers meegenomen.
 • De zwemzaal en doucheruimtes mogen alleen worden betreden met blote voeten of badslippers. Schoeisel is vanwege de hygiëne ten strengste verboden. Dit geldt ook voor publiek.
 • Het is in het gehele sportcomplex ten strengste verboden te roken en/of drugs te gebruiken.
 • Schade aan eigendommen van het sportcentrum worden direct op de dader verhaald.

7. Richtlijnen gebruik sociale netwerken

Onder sociale netwerken worden verstaan: Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram, enz., enz. en de wat minder bekende varianten daarop. De hoofdregel is dat het gedrag van Geul-leden op social media niet afwijkt van wat in de dagelijkse praktijk gebruikelijk is.

 • (Kader)leden publiceren geen vertrouwelijke informatie op sociale netwerken.
 • Ga niet in discussie met een sporter of ouder op sociale netwerken.
 • (Kader)leden zijn altijd vertegenwoordiger van de Geul – ook als zij een privémening verkondigen. Bij twijfel niet publiceren.
 • Geul-leden zijn persoonlijk verantwoordelijk voor wat zij publiceren. Iedereen weet dat publicaties op sociale netwerken altijd vindbaar blijven.
 • 10 tellen nadenken voordat je tweet! Denk even bewust na of je werkelijk “nieuws” plaatst op sociale media. Is het echt interessant wat je er op zet?
 • Bij twijfel over een publicatie of over de raakvlakken met de club zoek je contact met je coördinator of verantwoordelijk bestuurslid.
 • De Geul roept ouders op deze regels te respecteren.

8. Sancties

Bij het niet naleven van de gedragsregels kunnen sancties worden opgelegd. De escalatieladder die daarbij wordt gehanteerd loopt via de trainer / coach als eerste aanspreekpunt via de TC wedstrijdzwemmen naar het bestuur. Daarbij wordt door de trainer resp. de TC wedstrijdzwemmen informatie uitgewisseld met het bestuur en wordt daarmee ook ruggenspraak gehouden. Sancties kunnen o.a. bestaan uit waarschuwingen, schorsingen voor trainingen en/of wedstrijden. In ultimo kan tot opzegging van het lidmaatschap van de vereniging worden overgegaan. Tot het doorvoeren van sancties kan worden overgegaan in o.a. de volgende situaties:

 • Herhaaldelijk schelden.
 • Bij pesten van en door leden binnen onze vereniging. Pesten en treiteren wordt niet getolereerd. De trainers/coaches hebben de strikte instructie hier scherp op toe te zien. Naar inzicht van de trainer/coach kan in geval van pesten met directe ingang overgegaan worden tot verwijdering van het lid uit het zwembad tijdens een training/wedstrijd.
 • Het uiten van bedreigingen.
 • Het gebruik van verbaal geweld (schelden, schreeuwen, beledigen), dan wel lichamelijk geweld. Gebruik van lichamelijk geweld is vaak ook een overtreding van de wet, dan zal het zelfde gelden als bij alle overige zaken die bij wet verboden zijn: ( wapens, drugs, vuurwerk). Er zal aangifte worden gedaan bij de politie.
 • Alle overige misdragingen, die volgens de geldende normen en waarden ontoelaatbaar zijn.
 • Alle, en dus ook de niet hierboven specifiek vermelde aanleidingen tot sancties, zijn ter beoordeling van het bestuur.

De te volgen procedure is als volgt:
Trainer/coach, sporter en/of betrokken ouder/verzorger stelt het bestuur in kennis van de overtreding. Ook in gevallen waarbij de trainer/coach direct tot het verwijderen van de zwemmer van de training/wedstrijd is overgegaan, dient achteraf melding hiervan te worden gemaakt bij het bestuur. Dit ter vastlegging van het gebeurde. In elk geval van misdragingen pleegt het bestuur zorgvuldig hoor en wederhoor bij alle betrokkenen. Het bestuurslid dat de melding heeft ontvangen, bespreekt tijdens de vergadering de overtreding met het bestuur, waarbij alle overige leden van het bestuur op de hoogte gebracht worden. In uitzonderlijke gevallen kan met spoed een vergadering belegd worden om zodoende snel tot actie over te kunnen gaan. De door het bestuur genomen bindende beslissing in de te nemen sanctie zal mondeling dan wel schriftelijk worden medegedeeld aan het betreffende lid, trainer, coach en/of diens ouders/verzorgers. Het in herhaling vervallen van op zichzelf staande kleinere overtredingen, die in eerdere gevallen met een waarschuwing zijn bestraft, kunnen het bestuur doen besluiten over te gaan tot verdergaande sancties in de vorm van schorsing, uitsluiting of als uiterste middel een voorstel doen aan de algemene ledenvergadering tot statutaire opzegging van het lidmaatschap.

9. Vertrouwenspersonen

Discriminatie, pesterijen, seksuele intimidatie, agressie en ongepaste omgangsvormen. Dit zijn allemaal gedragingen die we bij de vereniging niet tolereren. Voor de Geul zijn respect, integriteit, veiligheid en aangepast gedrag uiterst belangrijk. Mocht je, op welke manier dan ook, niet correct behandeld worden of je in je belangen aangetast voelen als gevolg van ongewenste omgangsvormen en/of gedragingen die in strijd zijn met de hiervoor opgenomen gedragsregels dan kun je terecht bij het bestuur. Toch kunnen er zaken voorkomen, die strijdig zijn met deze uitgangspunten, waarbij je behoefte hebt aan aanvullende informatie. Op de site van het NOC/NSF vindt je meer informatie over bovengenoemde problematiek. Daarnaast heeft de Geul een VertrouwensContactPersoon waar je contact mee op kunt nemen zonder dat het bestuur of trainers daar verder over ingelicht worden. Hij/zij kan je helpen met informatie over welke procedures er gevolgd kunnen worden. In principe is de VertrouwensContactPersoon er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hier om heen, die tussen vereniging en leden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is tussen activiteiten binnen de zwemvereniging en de betrokkene(n). Bij twijfel: bespreek met de VertrouwensContactPersoon of je vraag bij hem/haar op de juiste plaats is. De VertrouwensContactPersoon zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten de vereniging.

Vertrouwens Contact Persoon : Jaap Bakker (vertrouwenscontactpersoon@zvdegeul.nl)

10. Portretrecht

Tijdens activiteiten van de Geul, of activiteiten waaraan de club deelneemt of meewerkt, kunnen foto’s en/of videobeelden gemaakt worden waarop uw kinderen en/of uzelf mogelijk te zien zijn. Deelname aan Geul-activiteiten betekent dat u toestemming verleent aan de Geul om deze beelden in het kader van haar activiteiten te gebruiken en te publiceren (website, periodieken, kranten, folders etc.). Deze foto’s en/of videobeelden mogen op geen enkele manier door derden verspreid worden. De Geul zal deze foto’s en/of videobeelden ook niet bezorgen aan commerciële firma’s, die er dan vrij over zouden kunnen beschikken voor hun eigen publiciteit. Mocht u toch bezwaar hebben tegen het gebruiken en/of publiceren van foto’s en/of videobeelden waarop uw kind te zien is, dan kunt u dat kenbaar maken aan het bestuur. Het is in de huidige tijd vanzelfsprekend, dat het hiervoor opgenomen tekst over portretrecht ook van toepassing is op de uitingen op social media van de Geul.

11. Kennisgeving

Alle leden, ouders/verzorgers, trainers/coaches, officials, vrijwilligers en overige betrokkenen zijn op de hoogte (gebracht) van de inhoud van deze gedragsregels en dienen hiernaar te handelen. Lid zijn van zv de Geul houdt in dat men de regels accepteert. Iedereen kan een exemplaar van deze gedragsregels inzien via de website. Het bestuur is te allen tijde gerechtigd om tussentijds wijzigingen in deze gedragsregels door te voeren. Wijzigingen zullen gepubliceerd worden via de website en periodieken. Naleving van en controle op deze gedragsregels zal een grote bijdrage leveren op het welzijn van al onze leden, de club beschermen tegen ongewilde excessen en zo alle betrokkenen bij onze vereniging zo mogelijk nog meer plezier verschaffen in de uitoefening van hun sport.